Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de Beautysalon en een cliënt waarop de Beautysalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Beautysalon

De Beautysalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De Beautysalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken- Annuleringskosten

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, minimaal 24 uur voorafgaand aan de afspraak aan de Beautysalon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt macht niet uit van welke rede, mag de Beautysalon het 50 % honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. De cliënt moet verhindering bij de ziekte minimum 4 uur voorafgaand aan de afspraak melden. Indien de cliënt deze verplichting niet tijdig nakomt mag de Beautysalon het 30% honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan 10  minuten later dan de afgesproken tijd in de Salon komt, mag de Beautysalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

De Beautysalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Bij een foute/dubbel afspraak van de kant van de Beautysalon is dan Beautysalon noodzakelijk 15% korting aan de cliënt geven.

4. Betaling

De Beautysalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de Beautysalon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De Beautysalon vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de Salon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of pinnen te voldoen. Uitsluitend na overleg met de Beautysalon is betaling via Tikkie ook mogelijk.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de Beautysalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de Beautysalon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
De Beautysalon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart.
De Beautysalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
De Beautysalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Aansprakelijkheid

De Beautysalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Beautysalon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

De Beautysalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

7. Garantie

De Beautysalon heeft de cliënt 5 dagen garantie op alle behandelingen. Deze garantie vervalt indien:

– De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
– De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
– De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
– De cliënt andere producten dan de door de Beautysalon geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
– De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.
-De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
– De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

8. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de Beautysalon. De Beautysalon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de Beautysalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de Beautysalon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

9. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de Beautysalon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de Beautysalon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

10. Toepasselijk Recht

Op elke overeenkomst tussen de Beautysalon en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Almere.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Beautysalon Daydream

K.v.K. Te Almere 32145128

BTW nummer NL244776945B02